Uplo Förvaltning AB, Alingsås kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 14 februari 2018 lämnat Uplo Förvaltning AB tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av inert deponi samt tillhörande anläggningar inom fastigheterna Upplo 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 och 6:1 i Alingsås kommun.

Tillståndet medger deponering av totalt 1 500 000 ton inert avfall. Deponering får ske av högst 50 000 ton inert avfall per kalenderår.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Alingsås kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 21 mars 2018. Ange diarienummer 551-12324-2017.