Stena Oil AB, Göteborgs kommun

Beslut angående ändring av årlig hantering av bland annat petroleumprodukter.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 5 februari 2018 beslutat att ändra i Stena Oil AB:s tillstånd från den 11 december 2014 (dnr 551-31220-2012) till hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter med mera inom Energihamnen på fastigheten Färjestaden 20:5 (depå Dalanäs) i Ryahamnen och på fastigheten Rödjan 727:21 (Stena-cisternen) i Skarvikshamnen (Skarvik 4) i Göteborgs kommun.

Ändringen gäller dels en ökad årlig hantering till totalt högst 1 000 000 ton petroleumprodukter, flytande vegetabiliska biobränslen och oklassade additiv, och dels att hanterade mängder får fördelas fritt mellan depå Dalanäs och Stena-tanken.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon 010-224 40 00 (växel).

Överklagan

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 12 mars 2018. Ange diarienummer 551-25446-2017.