Skövde Värmeverk AB, Skövde kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 31 augusti 2017 ändrat villkor 2 i tillståndet till avfallsförbränningsanläggningen på fastigheten Värmekällan 1 med flera i Skövde kommun.

Ändringen innebär att förbränning får ske även av avfall med avfallskod 0202, det vill säga avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Skövde kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen (Södra Hamngatan 3, Göteborg/Drottninggatan 2, Vänersborg/Hamngatan 1, Mariestad), telefon växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 5 oktober 2017. Ange diarienummer 551-1270-2017.