Skövde Slakteri AB, Skövde kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 25 januari 2018 beslutat att förlänga Skövde Slakteri AB:s prövotid avseende avledning av processavloppsvatten från slakteriet enligt bolagets tillstånd från den 26 september 2014.

Prövotidsförfarandet avseende övriga frågor har avslutats och ett nytt villkor för utsläpp av kväveoxider föreskrivits.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Skövde kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 1 mars 2018.

Ange diarienummer: 551-1063-2017.