Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 24 november 2017 lämnat Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB tillstånd enligt miljöbalken till markavvattning på fastigheten Billdal 21:1 i Göteborgs kommun.

Tillståndet avser anläggande av 425 meter dike. Syftet med markavvattningen är att dels att legalisera befintlig markavvattning, dels att utföra omgrävning, dvs att flytta diket. Bostadsbebyggelse ska uppföras på fastigheten Billdal 21:1 där det tidigare varit en handelsträdgård, åker och ängsmark.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Vattenavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg  tel. växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenavdelningen, 403 40 Göteborg eller till vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 28 december 2017. Ange diarienummer. 531-28579-2017.