Rabbalshede Kraft AB, Strömstads kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 26 mars 2018 beslutat om ändring i tillståndet lämnat den 20 september 2012 (dnr 551-115090-2009) till vindkraftpark på fastigheterna Bö 1:2 och 1:10, Buvall 1:10, Varp 1:10, Skär 1:6, Skee-Hustyft 1:2 och 1:3, Bastekärr 1:18 och Hedängen 9:5 i Strömstads kommun.

Ändringen innebär att antalet vindkraftverk minskas från femton till åtta och att vindkraftverken får ha en totalhöjd på 200 meter.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Strömstads kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 30 april 2018.

Ange diarienummer 551-24970-2017.