Rabbalshede Kraft AB, Tanums kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 20 februari 2018 beslutat om ändring i tillståndet lämnat den 20 september 2012 (dnr 551-17347-2010) till vindkraftpark på fastigheterna Lursäng Tågeröd 1:4, Lursäng 1:3 och Lursäng 2:3 i Tanums kommun.

​Ändringen innebär att antalet vindkraftverk minskas till från fem till tre och att vindkraftverken får ha en totalhöjd på 200 meter. 

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Tanums kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 27 mars 2018.

Ange diarienummer 551-25002-2017.