Östad Bergtäkt AB, Alingsås kommun

Ändring i tillstånd för Östad Bergtäkt AB. Ändringen innebär att uttag av bergmaterial får uppgå till maximalt 500 000 ton per år.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 20 september 2017 beslutat om ändring i tillstånd, meddelat den 15 maj 2007 (dnr 551-47172-2006), för Östad Bergtäkt AB till täktverksamhet enligt miljöbalken på fastigheterna Björkenäs 1:1 m.fl. Ändringen innebär att uttag av bergmaterial får uppgå till maximalt 500 000 ton per år.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på lägre kravnivån med avseende på kategori P1a Explosiva ämnen, blandningar och föremål enligt bilaga 1 Sevesoförordningen (2015:236).

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Alingsås kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, tel vx 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 25 oktober 2017. Ange dnr. 551-2516-2017.