Öja Åkerholmen, Falköpings kommun

Beslut angående planerade anläggningar för utökad mjölk- och köttproduktion

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 15 november 2017 gett igångsättningsmedgivande enligt 22 kap. 26 § miljöbalken att bygga de planerade anläggningarna för utökad mjölk- och köttproduktion enligt huvudalternativet i ansökan om utökad djurhållning på fastigheten Åkerholmen 1:4 i Falköpings kommun. Ligghallen samt VIP-/mjölkstallet får dock inte tas i anspråk för produktion genom insättning av djur eller på annat sätt förrän slutligt beslut i tillståndsfrågan har meddelats.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Falköpings kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 20 december 2017. Ange diarienummer 551-14362-2017.