Öja Åkerholmen, Falköpings kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 5 april 2018 lämnat Morgan och Camilla Dahlgren tillstånd till befintlig och utökad mjölk- och köttproduktion på fastigheten Åkerholmen 1:4 i Falköpings kommun.

​Tillståndet omfattar en djurhållning om högst 1 100 djurenheter nötkreatur. Tillkommande anläggningar ska lokaliseras enligt huvudalternativet i ansökan. Miljöprövningsdelegationen har samtidigt beslutat att biogasproduktion på gården, enligt tidigare tillstånd från den 28 maj 2014 (dnr 551-466-2013), ska ha satts igång senast den 3 juli 2022.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Falköpings kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 11 maj 2018.

Ange diarienummer 551-14362-2017.