Nolhaga avloppsreningsverk, Alingsås kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 25 oktober 2017 beslutat att ändra villkor 18 i Miljöprövningsdelegationens beslut den 25 april 2013 (dnr 551-37363-2011) på så sätt, att under perioden den 25 oktober 2017 till och med den 1 mars 2018 får mottagning av slam från enskilda brunnar ske via fordonstransport genom Nolhaga Park. 

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Alingsås kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, tel växel 010-224 40 00. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 29 november 2017. Ange dnr. 551-22063-2017.