Beslut om miljöriskområde Ranstad

Länsstyrelsen har den 25 april 2018 beslutat om miljöriskområde för lakrestdeponin vid Ranstadsverket med kringliggande påverkade diken och dammar.

​Miljöriskområdet omfattar del av fastigheterna Häggum 3:9 i Skövde kommun och Brunnhem 30:1 i Falköpings kommun. Beslutet är förenat med villkor om inskränkningar i markanvändningen och om att vissa åtgärder måste föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten.

Länsstyrelsen har även beslutat om tillhörande program för kontroll och skötsel. Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 10 § och 12 § i miljöbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2007 samt med stöd av 6 § i förordningen (1998:930) om miljöriskområden.

Syftet med miljöriskområdet är att få ett varaktigt skydd som säkrar deponin från yttre påverkan som kan skada det skyddsskikt som lagts ovanpå avfallet. Miljöriskområdet kommer inte att hindra allmänheten från att beträda området.

Beslutet med tillhörande karta, villkor och kontroll- och skötselprogram finns tillgängligt på kommunkanslierna i Skövde och Falköpings kommuner och på Länsstyrelsens webbplats samt på Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning i Vänersborg, Drottninggatan 2, Vänersborg, telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 30 maj 2018.

Ange diarienummer 575-15254-2016.

Beslut och bilagor