IAC Group Sweden AB, Skara kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 25 april 2018 lämnat IAC Group Sweden AB tillstånd enligt miljöbalken till tillverkning av plastprodukter på fastigheterna Pagen 2–4 samt Sporren 20 i Skara kommun.

​Tillståndet omfattar förbrukning av högst 11 500 ton termoplastråvara per år och 500 ton härdplastråvara (polyol och MDI) per år.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Skara kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, tfn 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 30 maj 2018.

Ange diarienummer 551-14963-2017.