Hjo Energi, Hjo kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 21 september 2017 avslutat prövotidsförfarandet enligt tillstånd den 19 december 2012 (dnr. 551-14577-2012) förbränningsanläggning på fastigheten Sågen 4.

För verksamheten har nu meddelats slutligt villkor för föroreningshalterna i behandlat kondensatvatten från anläggningen.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Hjo kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 26 oktober 2017. Ange dnr. 551-22754-2017.