H-J Larsson Gräv & Entreprenad AB, Strömstad kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 28 september avslagit H-J Larsson Gräv & Entre-prenad AB ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att bedriva täkt av berg på fastigheten Blomsholm 1:14 i Strömstads kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Strömstad kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 2 november 2017.

Ange dnr. 551-24256-2014.