Hamburgsunds avloppsreningsanläggning, Tanums kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 7 maj 2018 lämnat Tanums kommun tillstånd enligt miljöbalken till Hamburgsunds avloppsreningsanläggning på fastigheten Hamburgsund 13:31.

Tillståndet gäller även tillhörande ledningsnät i Tanums kommun samt med utsläppspunkt i rännan mellan Hamburgsunds samhälle och Hamburgö.

Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av högst 6 300 pe, motsvarande en belastning av organiska ämnen, mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD7), på högst 440 kg BOD7 per dygn. Tillståndet gäller till den 1 januari 2030.

Ansökan vad gäller maximal genomsnittlig veckobelastning av högst
7 400 pe har avslagits. 

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Tanums kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon 010-224 40 00 (växel).

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 11 juni 2018.

Ange diarienummer 551-3216-2017.