Beslut om upphävande av vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Gundla mosse, Göteborgs kommun

På begäran av Arla Foods AB beslutar länsstyrelsen att upphäva vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Gundla mosse i Göteborgs kommun.

​Beslutet motiveras med att bolaget inte längre har något behov av täkten och att de har erhållit tillstånd att ta den ur bruk från vattendomstolen.

Överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts (annonserats) i ortspressen.

Ange diarienummer 513-16203-2017.

Upphävande av beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Gundla mosse i Göteborgs kommun