Beslut om upphävande av vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkterna Eggby och Skara i Skara kommun

11 september 2017 – 9 oktober 2017. Diarienummer 513-14596-2016 

På begäran av kommunen beslutar länsstyrelsen att upphäva respektive vattenskyddsområde med föreskrifter gällande grundvattentäkterna Eggby och Skara i Skara kommun.

Beslutet motiveras av att vattentäkterna sedan länge är tagna ur bruk och har ersatts av ny reservattentäkt som täcker kommunens hela behov.

Överklagande skall ha kommit in till Länsstyrelsen senast  inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts (annonserats) i ortspressen.

Länk till länsstyrelsens beslut