Beslut om upphävande av vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkterna Aspö och Melldala i Skövde kommun

11 september 2017 – 9 oktober 2017. Diarienummer 513-1602-2017 och 513-11115-2017.

På begäran av kommunen beslutar länsstyrelsen att upphäva inaktuella vattenskyddsområden med föreskrifter gällande grundvattentäkterna Aspö och Melldala i Skövde kommun.

Beslutet motiveras av att kommunen fattat beslut om nya vattenskyddsområden för dessa vatttentäkter

Överklagande skall ha kommit in till Länsstyrelsen senast inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts (annonserats) i ortspressen.

Länk till länsstyrelsens beslut