Ändrad föreskrift för naturreservaten Iglekärr och Tråkärrsslätt

Regeringen har genom beslut 2017-06-22 ändrat Länsstyrelsens beslut 2016-09-28 att bilda naturreservaten Iglekärr (Ale kommun) och Tråkärrsslätt (Göteborgs kommun) enligt följande:

​Andra punkten i undantagen från A-föreskrifterna ges följande lydelse: Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga luftledningar enligt gällande ledningsrätt, nyttjanderätt eller servitut. Markskador ska då om möjligt undvikas, men uppkommer markskador ska de repareras.