Göteborgs Stad AB, Göteborgs kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har lämnat Göteborgs Stad AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Styrsö Skärets avfallsanläggning.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 13 september 2017 lämnat Göteborgs Stad AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Kretsloppsplats Styrsö Skärets avfallsanläggning på del av fastigheterna Styrsö 2:661 och 2:603 i Göteborgs kommun.

Tillståndet omfattar Sortering och lagring som en del av att samla in avfall (lagring) av högst 10 000 ton icke farligt avfall per kalenderår och lagring av högst 600 ton vid varje enskilt tillfälle, sortering och lagring av högst 800 ton farligt avfall per kalenderår och lagring av högst 100 ton vid varje enskilt tillfälle, mekanisk bearbetning av högst 4 000 ton icke farligt avfall per år.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon: 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 2 november 2017. Ange diarienummer 551-6785-2017.