Eolus Vind AB, Falköpings kommun

Eolus Vind AB ansöker om ändring av tillstånd för vindkraftverksamhet Rosenskog, på fastigheterna Henriksfält 1:1 och Göteve 13:4 i Falköpings kommun.

Det befintliga tillståndet omfattar tre vindkraftverk med en maximal höjd av 180 meter. Ändringsansökan avser en höjning av maximal tillåten totalhöjd för vindkraftverken till 205 m. Ansökan innehåller även ett yrkande om förlängd igångsättningstid. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som den ändrade verksamheten bedöms medföra.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Falköpings kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 26 mars ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg

Ange diarienummer 551-18245-2017.