Vattenfall Vindkraft Sverige AB, Ulricehamns kommun

Vattenfall Vindkraft AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en gruppstation för vindkraft kallad Vindpark Boarp på fastigheterna Björstorp 1:3 med flera i Ulricehamns kommun.

Ansökan omfattar upp till 25 verk med vardera en totalhöjd på högst 240 meter. Ansökan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som verksamheten bedöms medföra.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Ulricehamns kommun och på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. Telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 1 december 2017 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se  eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange dnr. 551-8618-2017.