Uplo Förvaltning AB, Alingsås kommun

Uplo Förvaltning AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för inertdeponi inom fastigheterna Upplo 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 och 6:1 i Alingsås kommun.

​Ansökan omfattar deponering av 50 000 ton per år och totalt 2 000 000 ton inert avfall, t ex jord, sten, betong, tegel, klinker och keramik, under ca 30 år. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat utsläpp till vatten, transporter och bullerpåverkan.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Alingsås kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, tel vx 010-224 40 00. Synpunkter på ansökan ska senast den 20 oktober 2017 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se  eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland,  403 40 Göteborg Ange dnr. 551-12324-2017.