Tyre Recycling Sweden AB (Mellerud)

Tyre Recycling Sweden AB ansöker om nytt tillstånd enligt miljöbalken på fastigheten Åsen 1:161 i Melleruds kommun. Ansökan omfattar återvinning av däck och andra kimröksinnehållande polymera produkter till en årlig mängd av högst 15 000 ton per år samt förbränning av pyrolysolja till en årlig mängd av högst 1 000 ton per år.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat utsläpp till luft och vatten samt risker med verksamheten.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på lägre kravnivån med avseende på kategori P2 Brandfarliga gaser enligt bilaga 1 Sevesoförordningen (2015:236). Därutöver har bolaget lämnat in en prövotidsredovisning och föreslagit slutliga villkor för utsläpp till luft för den befintliga verksamheten. Båda ärendena avgörs av Miljöprövningsdelegationen.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Melleruds kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 23 april 2018.

Ange dnr. 551-25278-2017 för synpunkter på ansökan om nytt tillstånd och 551-32398-2017 för synpunkter på slutliga villkor för utsläpp till luft för befintlig verksamhet.