Svevia AB

Svevia AB ansöker om fortsatt och utökat tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt, massåtervinning och asfalttillverkning på fastigheterna Järpås 3:76 med flera i Lidköping kommun.

Ansökan omfattar uttag av ca 13 000 000 ton berg under 30 år. Återvinning och mottagning av maximalt 30 000 massor per år. Verksamheten omfattar även krossning och sortering av utbrutet berg och uppställning av asfaltverk med en produktion av maximalt 150 000 ton asfalt per år. Ansökan omfattar även biotopskyddsdispens för anläggande av en ny väg.

Verksamhet eller åtgärd omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på lägre kravnivån med avseende på kategori P1a Explosiva ämnen, blandningar och föremål enligt bilaga 1 Sevesoförordningen (2015:236). (sprängmedel).

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning med underlagsrapporter. I dessa beskrivs bland annat påverkan i form av buller, transporter och påverkan på yt- och grundvatten.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Lidköping kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 23 april 2018. Ange dnr. 551-42457-2017.