Stena Oil AB (depå Dalanäs i Energihamnen) i Göteborgs kommun

Stena Oil AB har lämnat in en ansökan om ändringstillstånd för en ökad hantering av bränslen och andra kemiska produkter inom fastigheten Färjestaden 20:5 (depå Dalanäs) i Ryahamnen och på Rödjan 727:21 (en cistern) i Skarvikshamnen.

Ansökan innebär en ökad hantering av produkter från 600 000 ton per år till 1 000 000 ton per år. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på högre kravnivån med avseende på kategori E1 och E2 (Miljöfarlighet) enligt bilaga 1, del 1 i Sevesoförordningen (2015:236) och petroleumprodukter enligt bilaga 1, del 2 samma förordning. Hantering förekommer även av brandfarliga vätskor kategori P5c i viss omfattning.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växeln 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 1 december 2017 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer. 551-25446-2017. ​