Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Göteborg

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB ansöker om tillstånd till markavvattning på fastigheten Billdal 21:1 i Göteborgs kommun.

Bostadsbebyggelse ska uppföras på fastigheten Billdal 21:1 där det tidigare varit en handelsträdgård, åker och ängsmark. Ansökan innebär utförande av 425 meter dike, men inte någon fördjupning av diket. Avsikten med tillståndsansökan är att dels legalisera befintlig markavvattning, dels att utföra omgrävning, det vill säga att flytta diket.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat marken som varit dikad under lång tid och inte har utvecklat några naturvärden som är förknippade med våtmarker.

Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Vattenavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg /, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska lämnas in senast den 5 oktober 2017, via Länsstyrelsens e-tjänst, e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange dnr 531-28579-2017.