Samhällsbyggnad, Kungälvs kommun

Samhällsbyggnad ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till en utökning av återvinningscentralen, inom fastigheten Munkegärde 1:1 i Kungälvs kommun, för avfall från hushåll samt mindre verksamheter.

​Ansökan omfattar lagring av icke farligt avfall upp till 850 ton per tillfälle och 14 000 ton per år samt farligt avfall upp till 400 ton per tillfälle och 2 500 ton per år. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

I denna beskrivs bland annat utsläpp till luft, vatten och buller. Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Kungälvs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 30 april 2018 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland,  403 40 Göteborg.

Ange diarienummer. 551-42448-2017