Samgräv Recycling AB

Samgräv Recycling AB (bolaget) ansöker om villkorsändringar i gällande tillstånd enligt miljöbalken för inertdeponi vid Geddeknippeln på fastigheten Geddeknippeln 1:11 och Herrestad-Torsberg 3:15 i Uddevalla kommun.

Yrkandet på ändringar gäller dels villkor sex så att begränsningen "Inte massor från förorenade områden" tas bort och dels att sluttäckningen av deponin ska vara klart senast 2030 i stället för 2020 som är villkorat i gällande tillstånd. 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Uddevalla kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg tel vx 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 23 februari 2018 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer: 551-41633-2017.