Rölunda Produkter AB, Töreboda kommun

Rölunda Produkter AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för täkt av växtodlingstorv i den norra delen av Ryholms Stormosse på fastigheten Ryholm 1:3 i Töreboda kommun.

​Ansökan omfattar ett maximalt årligt uttag av 120 000 m3 torv med en uppskattad normalproduktion av 60 000 m3. Tillstånd söks för en tillståndstid på 25 år. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs den planerade verksamhetens effekter på vatten-och naturvärden, människors hälsa, samt de skyddsåtgärder bolaget avser vidta för att motverka risk för störningar på omgivningen. I ansökan ingår även en ansökan om tillstånd till markavvattning

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Töreboda kommun samt hos Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 16 mars 2018 ges in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-35577-2017 i samband med yttrande.