Rambo AB, Lysekil

Rambo AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt deponering och avfallshantering vid Siviks avfallsanläggning på fastigheten Sivik 1:5 i Lysekils kommun.

Ansökan omfattar återvinningscentral, mellanlagring av farligt avfall och icke farligt avfall, sortering, mekanisk bearbetning, kompostering och deponering. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Lysekils kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 29 september skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg Ange dnr. 551-43655-2016.