Patrik Velander, Vara kommun

Patrik Velander ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökad djurhållning på fastigheterna Bryngelstorp 1:1 och Rördalen 1:2 i Vara kommun.

Ansökan omfattar djurhållning med högst 3 400 platser för slaktsvin. Den utökade djurhållningen kommer att innebära byggande av ett nytt djurstall.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat bedömningar av verksamhetens miljöpåverkan och åtgärder för att förebygga negativa miljöeffekter.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Vara kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 28 maj 2018. Ange dnr. 551-4566-2018.