Öja Åkerholmen, Falköpings kommun

Camilla och Morgan Dahlgren ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökad djurhållning på fastigheten Åkerholmen 1:4 i Falköpings kommun.

​Dahlgrens ansöker därutöver om igångsättningsmedgivande för den utökade djurhållningen samt förlängd igångsättningstid för redan tidigare tillståndsgiven biogasproduktion. Den utökade djurhållningen kommer att innebära byggande av nya djurstallar och foderutrymmen samt utökade lagringsutrymmen för stallgödsel.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat bedömningar av verksamhetens miljöpåverkan och åtgärder för att förebygga negativa miljöeffekter.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Falköpings kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 22 september 2017 ges in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se  eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland,  403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-14362-2017.