Öckerö kretsloppspark, Öckerö kommun

Öckerö kommmun ansöker om  tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av återvinningscentral inom industriområdet Pinan på fastigheten Heden 1:300 i Öckerö kommun.

​Ansökan innebär att en ny återvinningsstation ska byggas. På platsen kommer insamling och lagring av farligt och icke farligt avfall att ske. Detta omfattar även omlastning av hushållsavfall och matavfall. 

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat anläggningens påverkan på naturmiljön, vattenmiljön, friluftslivet, trafiken samt risk för buller, driftstörningar och olycksrisker.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Öckerö kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 22 december ges in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-24796-2017.