Mariestads avloppsreningsverk, Mariestads kommun

Mariestads kommun ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Mariestads avloppsreningsverk på fastigheten Reningsverket 1 i Mariestads kommun.

Ansökan omfattar rening av avloppsvatten från 30 000 personekvivalenter, mottagning av externslam samt utsläpp av avloppsvatten till Mariestadssjön.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat att de viktigaste miljöaspekterna kring avloppsreningsverket är risk för lukt och påverkan på ytvatten.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Mariestads kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska ges in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 23 mars 2018. Ange dnr. 551-3454-2017.