Lemminkäinen Sverige AB, Härryda kommun

Lemminkäinen Sverige AB, tidigare Landvetterkrossen AB, ansöker om ändringstillstånd för att tydliggöra till vilket djup brytning får ske.

​Ändringsansökan avser även en viss ändring av mängden massor som omhändertas för återvinning. Verksamheten har ett tillstånd för att bedriva täktverksamhet och massåtervinning från år 2010. Ändringsansökan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som den ändrade verksamheten bedöms medföra.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån med avseende på kategori P1a Explosiva ämnen, blandningar och föremål enligt bilaga 1 Sevesoförordningen (2015:236). I ansökan finns ett handlingsprogram för Sevesoverksamheten.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Härryda kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg.

Synpunkter på ansökan ska senast den 25 september 2017 ges in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-43822-2016.