Ansökan om utökad avfallslagring, Kungälv

Kungälvs kommun ansöker om utökad verksamhet avseende lagring och bearbetning av avfall på del av fastigheten Ängegärde 5:1 i Kungälvs kommun.

Ansökan omfattar lagring av icke farligt respektive farligt avfall som en del av att samla in det, och bearbetning av icke-farligt avfall.
I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat konsekvenser av utsläpp från verksamheten. Det bifogas även en naturinventering.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Kungälvs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 16 mars 2018 ges in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg Ange dnr. 551-37842-2017.