Kättarp, Svenljunga kommun

Yngve Bengtsson ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökad djurhållning på fastigheten Kättarp 1:1 i Svenljunga kommun. Ansökan omfattar djurhållning med högst 803 djurenheter för mjölkproduktion.

​Den utökade djurhållningen kommer att innebära byggande av nytt djurstall, tillbyggnad av vissa befintliga djurstallar samt utökad lagringskapacitet för stallgödsel.  

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat bedömningar av verksamhetens miljöpåverkan och åtgärder för att förebygga negativa miljöeffekter. 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Svenljunga kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 24 november 2017 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se  eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-24866-2017.