Hamburgsunds avloppsreningsverk, Tanums kommun

Tanums kommun ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Hamburgsunds avloppsreningsverk på fastigheten Hamburgsund 13:31 i Tanums kommun.

Ansökan omfattar rening av avloppsvatten från upp till 7 400 personekvivalenter och utsläpp av behandlat avloppsvatten i rännan mellan Hamburgsunds samhälle och Hamburgö. I ansökan beskrivs de åtgärder på verket som har genomförts och kommer att genomföras. Ansökan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning. Där anges bl a framtida utsläppsmängder. Tanums kommun yrkar på ett tidsbegränsat tillstånd till och med den 1 januari 2030. 

Handlingarna finns tillgängliga hos kommunkansliet i Tanums kommun samt hos Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 22 december ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange dnr. 551-3216-2017.