Gruppstation för vindkraft, Lursäng, Rabbalshede Kraft AB, Tanums kommun

Rabbalshede Kraft AB ansöker om ändring av tillstånd för gruppstation för vindkraft vid Lursäng, på fastigheterna
Lursäng Tågeröd 1:4, Lursäng 1:3 och 2:3 i Tanums kommun.

Det befintliga tillståndet omfattar fem vindkraftverk med en maximal tillåten totalhöjd av 150 m. Ändringsansökan avser en höjning av maximal tillåten totalhöjd till 200 m. Samtidigt minskas antalet vindkraftverk från fem till tre. Ansökan innehåller även ett yrkande om förlängd igångsättningstid. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som den ändrade verksamheten bedöms medföra.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Tanums kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 8 december skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange dnr. 551-25002-2017.