Gruppstation för vindkraft vid Femstenaberg, Strömstads kommun

Rabbalshede Kraft AB ansöker om ändring av tillstånd för gruppstation för vindkraft vid Femstenaberg, på fastigheterna Buvall 1:10, Varp 1:10 med flera i Strömstads kommun.

Det befintliga tillståndet omfattar femton vindkraftverk med en maximal höjd av 150 m. Ändringsansökan avser en höjning av maximal tillåten totalhöjd för vindkraftverken från 150 till 200 m. Samtidigt minskas antalet vindkraftverk från femton till åtta. Ansökan innehåller även ett yrkande om förlängd igångsättningstid. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som den ändrade verksamheten bedöms medföra.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Strömstads kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 8 december skickas in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 551-25002-2017.