Fraktkedjan Väst Anläggning AB, Bollebygd

Fraktkedjan Väst Anläggning AB ansöker om förnyat tillstånd för grustäkt på fastigheterna Hedgärde 1:7 och 1:14 i Bollebygd
kommun.

Ansökan omfattar ett tidsbegränsat tillstånd på tolv år och omfattar uttag av totalt 75 000 ton grus. Brytningen kommer pågå under tio år och därefter ska det sista gruset transporteras ut och området efterbehandlas.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna beskrivs bland annat påverkan i form av bland annat buller och transporter.
Täkten kommer bedrivas inom strandskyddat område. Till ansökan finns även en bifogad naturinventering och en beskrivning av hur strandskyddets påverkas.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Bollebygd kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 26 februari 2018 lämnas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange dnr. 551-35214-2017.