DAW Nordic AB, Göteborgs kommun

DAW Nordic AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheterna Gamlestaden 65:1 och 65:5 i Göteborgs kommun få tillverka färg och färgspackel.

Ansökan omfattar en produktion uppgående till 15 000 m3 färg och färgspackel per år. Nuvarande tillstånd för befintlig verksamhet medger en tillverkning av högst 5 000 m3 färg per år.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt denna bedöms de mest betydelsefulla miljöaspekterna i ansökt verksamhet vara utsläpp till luft och vatten samt transporter. Ansökt verksamhet innebär ökade utsläpp till det kommunala spillvattennätet.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 23 februari 2018 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-22839-2017.