Ängens avloppsreningsverk, Lidköpings kommun

Lidköpings kommun ansöker om tillstånd till att uppföra och driva ett nytt avloppsreningsverk; Ängens avloppsreningsverk, på fastigheten Kartåsen 1:1 i Lidköpings kommun, vilket ska ersätta det nuvarande avloppsreningsverket i Västra Hamnområdet.

​Utsläppspunkten ska i första hand placeras i Lidan i höjd med bostadsområdena Ljunghed/Majåker och i andra hand vid Lidans utlopp i Vänern. Ansökan omfattar rening av avloppsvatten från ca 61 000 personekvivalenter, biologisk behandling av icke-farligt avfall samt en gasturbinanläggning.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. I denna anges bland annat att reningsverket förväntas släppa ut 16 ton biologiskt syreförbrukande material, 0,4 ton totalfosfor och 24 ton totalkväve per år, men att verksamhetens utsläpp inte förväntas försämra Lidans vattenkvalitet, det biologiska livet i Lidan eller möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för ytvatten inom utsatt tid.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Lidköpings kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Drottninggatan 2, Vänersborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 27 maj 2018 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-15885-2017.