Offentlighetsprincipen vid rekrytering

Vi är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen.
Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingar, exempelvis jobbansökningar, som kommer in till oss. Vi kan alltså  inte erbjuda sökande en konfidentiell behandling.

En del handlingar är sekretessbelagda för att skydda vissa intressen, exempelvis rikets säkerhet.

När rekryteringen är avslutad och tjänsten tillsatt får samtliga sökande meddelande om tillsättningen. I meddelandet lämnas information om hur beslutet kan överklagas.

Handlingarna diarieförs och är därmed sökbara i diariet.

 

Vår arbetsplats

Det är många faktorer som tillsammans gör vår arbetsplats attraktiv.