Offentlighetsprincipen vid rekrytering

Vi är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen.
Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingar, exempelvis jobbansökningar, som kommer in till oss. Vi kan alltså  inte erbjuda sökande en konfidentiell behandling.

En del handlingar är sekretessbelagda för att skydda vissa intressen, exempelvis rikets säkerhet.

När rekryteringen är avslutad och tjänsten tillsatt får samtliga sökande meddelande om tillsättningen. I meddelandet lämnas information om hur beslutet kan överklagas.

Handlingarna diarieförs och är därmed sökbara i diariet.

Överklagan

Om du anser att ett anställningsbeslut är felaktigt och att du själv borde ha fått anställningen, kan du överklaga beslutet skriftligen. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för den aktuella anställningen än den som först fick den.

I överklagandet ska följande uppgifter finnas med:

  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer
  • varför du anser att du borde ha fått anställningen

Ditt överklagande sänder du till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha kommit in till Länsstyrelsen innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning anslogs på Länsstyrelsens anslagstavla, vid receptionen på Södra Hamngatan 3 i Göteborg. Skicka mail till HR-enheten om du vill få anslaget för kännedom.

 

Vår arbetsplats

Det är många faktorer som tillsammans gör vår arbetsplats attraktiv.