Länsstyrelsen som arbetsplats

Det finns mycket som gör vår arbetsplats attraktiv. En del hänger samman med att vi är en statlig myndighet, annat är kopplat till just vår länsstyrelse. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste pusselbitarna som tillsammans gör oss till en bra arbetsplats.

Samverkan
En god och trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas
Rekrytering och lönesättning
Ledarskap
Arbetstid och flextid
Semester
Ledigheter utan löneavdrag
Friskvård
Företagshälsovård och rehabilitering
Läkarvård, sjukvård och medicin
Terminalglasögon
Försäkringar
Distansarbete
Föräldraledighet
Pensioner
Riktlinjer och policys
Mänskliga rättigheter
Miljöledning och miljöpolicy

 

Samverkan

Samverkan är grunden i vardagsarbetet. Vi har ett samverkansavtal som bygger på att verksamhet, medbestämmande och arbetsmiljö hänger ihop. Tyngdpunkten i samverkansavtalet är våra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, där chefer och medarbetare i dialog kommer överens om hur vi ska driva och utveckla verksamheten. Vi har en central samverkansgrupp där arbetsgivare och fackliga organisationer diskuterar övergripande frågor som rör verksamhet, medbestämmande och arbetsmiljö.

En god och trivsam arbetsmiljö

Medarbetarinflytande, kompetensutveckling och jämställdhet är viktigt för oss. Målet är hög kvalitet i verksamheten och en bra arbetsplats. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer vi att alla medarbetare har en god arbetsmiljö. Vi har hög standard på lokaler och utrustning. Via arbetsplatsträffar och genom vårt intranät ser vi till att alla medarbetare får kunskap om vad som händer på Länsstyrelsen. Genom återkommande arbetsmiljöundersökningar stämmer vi av hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och genomför de åtgärder som behövs utifrån resultatet av undersökningarna.

Flagga med Länsstyrelsen Västra Götalands vapensköld

Möjlighet att utvecklas

Alla medarbetare får möjlighet till personlig och yrkesmässig kompetensutveckling. Vi har en mångfacetterad verksamhet som ger möjlighet till arbetsrotation och karriärutveckling inom myndigheten.

Rekrytering och lönesättning

Vi rekryterar nya medarbetare genom en välutvecklad process med höga krav på medarbetarens kvalifikationer.  För att spegla det samhälle vi arbetar för eftersträvar vi kulturell och etnisk mångfald när vi rekryterar nya medarbetare. Som ny medarbetare får du gå en introduktionsutbildning som hjälper dig att komma in i din roll och bli en i gänget på Länsstyrelsen. Lönen sätts i samtal mellan medarbetare och chef. För att säkra att lönerna är sakligt grundade genomför vi lönekartläggningar och rättar till eventuella osakliga skillnader mellan kvinnor och män.

Ledarskap

Våra chefer ska ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. Som chef erbjuds du ledarutveckling både individuellt och i grupp. En tydlig fördelning av ansvar och befogenheter är grunden för våra chefer. Vi ser regelbundet över vår organisation och anpassar den efter nya behov.

Arbetstid och flextid

Vår genomsnittliga arbetstid är 40 timmar per vecka. Vi har fast arbetstid mellan kl 09.00 och 15.00. Flextidsramen är mellan kl 06.00 och 22.00. Ditt flextidssaldo får uppgå till plus 50 timmar och minus 30 timmar vid avstämningstillfället. Efter godkännande av din chef kan du ta ut flextimmar som ledighet under hel eller del av dag.

Semester

Antalet semesterdagar beror på din ålder. Till och med året då du fyller 29 år har du 28 semesterdagar. Från och med året du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och med året du fyller 40 år har du 35 dagars semester.

Ledigheter utan löneavdrag

Vid dödsfall, begravning och bouppteckning inom den egna familjen eller närmaste släkten kan du få ledighet utan löneavdrag. Vid flytt får du ta ut en ledig dag med full lön. För fackligt arbete kan du få ledigt under högst tio dagar per kalenderår. Om du studerar kan du få ledigt högst fem dagar per kalderår för examen eller tentamen.

Friskvård

Vi vill stödja våra medarbetare till ett liv med balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en generös friskvårdspolicy som ersätter utlägg för friskvårdsaktiviteter under din anställningstid, upp till max 2 000 kr per kalenderår. Du kan också få bidrag för natur- och kulturupplevelser. Länsstyrelsen arrangerar återkommande personalfester och andra trivselaktiviteter.

Företagshälsovård och rehabilitering

Vi har tillgång till en väl utbyggd företagshälsovård som kan ge individuell hjälp och stöd till den som får problem med hälsan på grund av arbetet. En aktiv rehabilitering ska ge våra medarbetare förutsättningar att snabbt komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning.

Läkarvård, sjukvård, medicin

Som anställd på Länsstyrelsen har du rätt till ersättning för läkarvård med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Efter sjukhusvistelse får du ersättning med 70 kronor per vårddag. Vid behandling hos legitimerad sjukgymnast får du ersättning med högst 55 kronor per besök. Du har rätt till full ersättning för rabatterade läkemedel upp till högkostnadsbeloppet. Samtliga ersättningar är skattepliktiga.

Terminalglasögon

Du som behöver terminalglasögon får detta utan kostnad om du vänder dig till en av våra anvisade optiker.

Försäkringar

Vår grupplivsförsäkring ger ett ekonomiskt skydd för efterlevande make/maka/regitrerad partner/sambo och barn. Statens tjänstereseförsäkring gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor och förrättningar. Vi har avtal om ersättning för arbetsskada vid olycksfall i arbetet, vid resor till/från/i arbetet och vid arbetssjukdom. Vi har också avtal om ersättning vid personskada. Utöver detta kan den som önskar teckna frivilliga tilläggsförsäkringar via den gruppförsäkring som Skandia erbjuder alla anställda. Premien betalas via löneavdrag.

Distansarbete

Vi ger möjlighet till distansarbete och tillfälligt arbete från hemmet när det gynnar såväl verksamheten som den anställdes intressen.

Föräldraledighet

Länsstyrelsen är positiv till att både pappor och mammor i största möjliga utsträckning utnyttjar ledighetslagarna för att umgås med sina barn. Under barnledigheten får du ett särskilt föräldrapenningtillägg på 10 procent av dagslönen, under vissa förutsättningar och under högst 360 dagar.

Pensioner

Från 23 års ålder tjänar du in statlig avtalspension. De inbetalda avgifterna förvaltas genom ditt eget val. Från 28 års ålder betalar arbetsgivaren in avgifter till en kompletterande ålderspension – KÅPAN. Du har dessutom möjlighet att frivilligt avsätta en del av din lön till förbättrad pension – KÅPAN Plus.

Från 61 års ålder finns möjlighet att ansöka om delpension. Vid en prövning av delpensionsansökan utgår arbetsgivaren från verksamhetens behov av t.ex. strategiskt viktig kompetensöverföring, myndighetens ekonomiska förutsättningar att finansiera delpensionen samt individens förutsättningar att fortsätta arbeta till ordinarie pensionsålder.

Riktlinjer och policys

Vi har en rad olika policydokument och riktlinjer som ska säkerställa en enhetlig och rättvis behandling av våra medarbetare. Dessa tar upp områden som exempelvis samverkan, förslagsverksamhet, jämställdhet, lönefrågor, miljö, drog- och missbruksfrågor, trakasserier och diskriminering i arbetslivet.

Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen arbetar aktivt med mänskliga rättigheter, både inom den egna verksamheten och ut mot kommuner och landsting. I vardagen innebär det att vi arbetar med jämställdhet, barns rättigheter, tillgänglighet, folkhälsa och mot alla former av diskriminering.
Läs mer om vårt arbete med mänskliga rättigheter.

Miljöledning och miljöpolicy

Alla verksamheter påverkar miljön på ett eller annat sätt. Det är därför nödvändigt att ha ett aktivt miljöarbete för att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten. Vi arbetar löpande med att effektivisera vår energianvändning. Till hjälp har vi både en miljöpolicy och ett miljöledningssystem. Dessa ger stöd i arbetet med att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö. Vi har även en handlingsplan med mål och åtgärder för de viktigaste direkta och indirekta miljöaspekterna.

Länsstyrelsens miljöpolicy

 

Några av de anställda på Länsstyrelsen 

Läs om vad några av oss gör på jobbet och varför vi tycker det är så bra på Länsstyrelsen.