Romernas internationella dag, 8 april

Den 8 april firas romernas internationella dag runt om i Sverige liksom i ett fyrtiotal andra länder. Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Då samlades representanter från flera länder för att tillsammans diskutera romernas framtid. Länsstyrelsen hissar den romska flaggan på våra kontor i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.

Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter tillsammans med samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar. Till Sverige tros de första romerna ha kommit under tidigt 1500-tal. Idag uppskattas den romska befolkningen i Sverige till cirka 50,000 personer som delas in i fem olika grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer.

Anledningen till att det är svårt att säga en exakt siffra är att det är förbjudet att registrera människor baserat på etnicitet. Antalet baseras därför på vilka som själva definierar sig som romer. Det romska språket romani chib (samtliga varianter) är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och benämns ibland bara som romanés eller romani.

Genom historien har romerna varit utsatta för hat, förtryck och diskriminering från stat och allmänhet i Sverige och i Europa. Exempelvis dröjde det ända till 1959 innan romer fick rösträtt och rätt till utbildning i Sverige. Romerna i Sverige har drivit en hård kamp för att få tillgång till samma rättigheter som den övriga befolkningen men också för att samtidigt kunna behålla och utveckla kultur, och språk och identitet.

Romsk inkludering

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till och med 2032.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att följa och samordna arbetet. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

För att påskynda utvecklingsarbetet för romsk inkludering gör regeringen en särskild satsning i flera kommuner, bland annat i Göteborg och Borås.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner samt landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna ska ses som en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Läs mer

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

> Forum för levande historia

> Nationella minoriteter