Natur och kultur går hand i hand i nya naturreservatet Öxnäs

Öxnäs är ett mycket välbevarat natur- och kulturlandskap vid Nordre älv på norra Hisingen. Området är både rikt på fornlämningar och sällsynta arter. Det är också ett populärt utflyktsmål. Nu blir Öxnäs skyddat som naturreservat genom beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Öxnäs naturreservat. Lund.

I det vackra landskapet samsas mängder av natur- och kulturvärden med varandra. Här finns gott om sällsynta arter som är beroende av ett gammalt och traditionellt hävdat odlingslandskap, med naturbetesmarker och lövskogar.

Det är också tätt mellan fornlämningarna i området. Här finns bland annat gravfält, rösen och boplatser.

Öxnäs naturreservat. Fossil åker

Fossil åker. Foto: Evelina Eriksson

- Många kulturhistoriska lämningar har ett stort värde för den biologiska mångfalden. Stenmurar, alléer, stensatta dammar och gamla vårdträd är uppskattade som boplatser och gömställen, säger biologen Jennifer Hood på Länsstyrelsen.

Det nya naturreservatets tätortsnära läge gör det till ett fint och lättillgängligt strövområde. Du har fin utsikt västerut över strandängarna i naturreservatet Nordre älvs estuarium. Många fågelskådare och botaniskt intresserade människor besöker de båda naturreservaten.

Odlingslandskapets öppna marker kräver fortsatt skötsel i form av bete och röjning för att områdets värden ska finnas kvar.

Arbetet med att bilda naturreservatet har gjorts i samarbete med Göteborgs Stad. Kommunen äger också huvuddelen av marken.

Öxnäs naturreservat. Hage

Hage vid Öxnäs naturreservat. Foto: Evelina Eriksson