Länsstyrelsens breda uppdrag växer 2018

Ny lag om åtgärder mot penningtvätt, övertagande av Polisens djurskyddsuppgifter samt arbete för att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten medför nya uppdrag för Länsstyrelsen 2018. Vissa förändringar träder ikraft redan den 1 januari och andra senare under året.

– Länsstyrelsen har fått förtroendet att hantera ännu fler frågor från 2018. Vårt breda uppdrag utökas ytterligare och vi ser fram emot ett nytt arbetsår och att fortsatt bidra till att utveckla det hållbara samhället, säger landshövding Anders Danielsson. 

En av de större förändringarna 2018 är att Länsstyrelsen från och med den 1 juni kommer att sköta den praktiska delen när djur omhändertas, något som Polisen tidigare hanterat. Förändringen görs för att renodla Polisens arbete och frigöra tid för Polisen. 

– Vi arbetar för fullt för att övertagandet ska gå så smidigt som möjligt. Det handlar bland annat om upphandling av djurhem, utbildning av personal, framtagande av IT-system, ekonomiska frågor, arbetsmiljöfrågor och informationsaktiviteter. Allt för att kunna gå igång 1 juni så friktionsfritt som möjligt, säger Hillevi Upmanis, nationell projektledare för länsstyrelsernas övertagande av uppgifterna.

En ny lag om åtgärder mot penningtvätt innebär att fler aktörer inom varuhandeln samt pantbanker ställs under Länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsen ska också utvärdera och följa upp effektiviteten i sin tillsyn för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. 

– Vi kommer att fokusera både på information och på tillsyn, för att säkerställa att alla verksamhetsutövare lever upp till de utökade kraven, säger Catrine Nylén, länsjurist. 

Nyligen beslutade också riksdagen om en historiskt stor miljö- och naturbudget. Den möjliggör bland annat en ökad takt i arbetet med att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet. 

– Under året gör vi en rad satsningar för att långsiktigt skydda vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet – både idag och i framtiden. Även om vi i Västra Götaland i huvudsak varit förskonade än så länge, så har frågan om brist på grundvatten krupit närmare vilket gör det angeläget att vi ökar kunskapen i samhället och gör åtgärder så att vi långsiktigt säkrar en hållbar dricksvattenförsörjning, säger Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör.

Ett annat område som Länsstyrelsen kommer att fokusera på det kommande året är digitalisering. Arbetet tar sin utgångspunkt i regeringens mål för digitalisering och syftet är att förbättra och effektivisera servicen till medborgare, företag och samhällsaktörer.

 


 Kontakta oss

Hillevi Upmanis
Projektledare
010-224 53 28

Catrine Nylén
Länsjurist
010-224 46 36
076-139 55 84

Anneli Wejke
Tf rättschef
010-224 46 37
073-048 37 82

Sandra Brantebäck
Vattenvårdsdirektör
010-224 48 57
070-660 16 92

Jan Mogol
Pressansvarig
010-224 45 52
070-560 71 21

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
010-224 40 00